top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden huifwagentransport

I. Definities in het kader van deze Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden terzake huifwagentransport van Taxi Marcel Transport en Zoon, waarbij hierna volgende begrippen de hierna uiteengezette betekenis hebben.

2. Taxi Marcel Transport en Zoon: NV Taxi Marcel Transport en Zoon , i.e. de (weg)vervoerder.

3. Opdrachtgever: dit is de partij die Taxi Marcel Transport en Zoon belast met het vervoeren van Goederen in het kader van de Overeenkomst.

4. Goederen: de te vervoeren goederen die door een derde zijn verpakt en door een derde worden

geladen en gelost in/uit de huifwagen.

5. Afzender: De afzender wordt geacht dezelfde te zijn als de opdrachtgever, tenzij de afzender

specifiek en nader wordt gespecifieerd.

6. Geadresseerde: de partij aan wie Taxi Marcel Transport en Zoon de goederen dient af te leveren. De geadresseerde wordt geacht dezelfde te zijn als de opdrachtgever, tenzij de geadresseerde specifiek en nader wordt gespecifieerd .

7. Laadplaats: Plaats waar Taxi Marcel Transport en Zoon de goederen dient op te halen en waar ze worden geladen door een derde. Deze plaats moet door de opdrachtgever exact en correct worden meegedeeld, ook al is hij zelf niet de afzender.

8. Losplaats: Plaats waar Taxi Marcel Transport en Zoon de goederen moet inleveren en/of waar de goederen moeten worden gelost door een derde. Deze plaats moet door de opdrachtgever exact en correct worden meegedeeld, ook al is hij zelf niet de geadresseerde.

9. Vrachtprijs: de vergoeding voor het vervoer gegeven op basis van de initiële info ontvangen van

de opdrachtgever. De vrachtprijs is geregeld in artikel IX van deze Algemene Voorwaarden.

10. Offerte: document van Taxi Marcel Transport en Zoon waarin haar voorstel en bijzondere voorwaarden voor het vervoer van Goederen zijn opgenomen.

11. Orderbevestiging: document van Taxi Marcel Transport en Zoon, waarin zij de door opdrachtgever aanvaarde offerte hetzij de transportopdracht van opdrachtgever bevestigt.

12. Overeenkomst (en): de overeenkomst(en) tussen Taxi Marcel Transport en Zoon en de opdrachtgever terzake het vervoer over de weg van de goederen door Taxi Marcel Transport en Zoon zoals die volgt uit de offerte en/of orderbevestiging van Taxi Marcel Transport en Zoon.

13. Partijen : Taxi Marcel Transport en Zoon en de Opdrachtgever.

14. Schriftelijk: per fax of e-mail.

15. CMR-verdrag: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen

over de weg van 19 mei 1956, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 november 1962 en de

aanvullende protocollen.

16. FTL: full truck load i.e. volledige lading voor één huifwagen.

17. LTL: less than full truck load i.e. niet volledige lading voor één huifwagen.

18. Said to contain: onbekendheidsbeding, i.e. onmogelijkheid in hoofde van Taxi Marcel Transport en Zoon om aard/hoeveelheid/innerlijke staat van de goederen na te kijken.

19. Transportopdracht: Opdracht van opdrachtgever aan Taxi Marcel Transport en Zoon terzake het vervoer van goederen.

II. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Alle aanvragen, transportopdrachten van opdrachtgever en alle offertes, orderbevestigingen, facturen en andere documenten uitgaande van Taxi Marcel Transport en Zoon en overeenkomsten tussen partijen zijn onderworpen aan onderhavige Algemene Voorwaarden. Deze kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van Taxi Marcel Transport en Zoon: www.transport-taxi-marcel.be.

2. Opdrachtgever wordt geacht onderhavige Algemene Voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn aanvraag tot uitvoeren van een transportopdracht. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van opdrachtgever hetzij bijzondere voorwaarden opgenomen in de transportopdracht van opdrachtgever die afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden van Taxi Marcel Transport en Zoon zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Taxi Marcel Transport en Zoon, tenzij in het geval Taxi Marcel Transport en Zoon deze voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

3. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules van onderhavige Algemene Voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang.

4. Voor zover onderhavige Algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan

de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

III. Totstandkoming van de Overeenkomst tussen Partijen.

1. De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand wanneer opdrachtgever de offerte van Taxi Marcel Transport en Zoon schriftelijk heeft aanvaard.

2. Offertes uitgaande van Taxi Marcel Transport en Zoon Trans zijn bindend voor de opgegeven duurtijd ervan (geldigheidsdatum). Bij gebreke aan expliciete opgave van een geldigheidsdatum, zijn offertes van Taxi Marcel Transport en Zoon 14 dagen geldig.

3. Een aanvaarding door opdrachtgever volgend op een offerte van Taxi Marcel Transport en Zoon wordt door deze laatste nog eens bevestigd bij wijze van orderbevestiging. Taxi Marcel Transport en Zoon kan afzien van hiervoor vermelde orderbevestiging harentwege, zonder dat dit afbreuk doet aan de toepasselijkheid van onderhavige Algemene Voorwaarden.

4. Bij verschil tussen de transportopdracht uitgaande van opdrachtgever en de orderbevestiging/offerte en/of Algemene Voorwaarden van Taxi Marcel Transport en Zoon, zijn uitsluitend de offerte / orderbevestiging en de Algemene Voorwaarden van Taxi Marcel Transport en Zoon bindend.

5. Elke Overeenkomst, tot stand gekomen conform de Algemene Voorwaarden, wordt vastgelegd in een vrachtbrief. De afwezigheid, onregelmatigheid of het verlies van deze vrachtbrief tast noch het bestaan noch de geldigheid aan van de Overeenkomst.

IV. Voorwerp

1. In opdracht van opdrachtgever verbindt Taxi Marcel Transport en Zoon zich ertoe om de goederen te vervoeren van de overeengekomen laadplaats tot de overeengekomen losplaats en vice versa, waarbij Taxi Marcel Transport en Zoon nooit instaat of enige verantwoordelijkheid draagt terzake de lading/lossing van de te vervoeren Goederen. Dit is te allen tijde de uitsluitende verantwoordelijkheid van de afzender, geadresseerde en/of opdrachtgever. Terzake wordt expliciet aangenomen dat Taxi Marcel Transport en Zoon de Goederen FTL hetzij LTL en/of said to contain vervoerd.

2. Wat de stuwing van de goederen betreft, zal Taxi Marcel Transport en Zoon dit uitvoeren, indien nodig en mogelijk. Opdrachtgever/Afzender zullen in dat geval zeer precieze en juiste informatie en instructies geven evenals bijstand verlenen over de wijze van stuwing van de te vervoeren goederen. Specifieke stuwingsmaterialen dienen te worden voorzien door de opdrachtgever. De opdrachtgever bevestigt dat de te vervoeren goederen hetzij zijn eigendom zijn, hetzij dat hij erover mag beschikken.

3. Taxi Marcel Transport en Zoon treedt op in eigen naam maar in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever bij het vervoer van de goederen.

V. Verbintenissen in hoofde van Taxi Marcel Transport en Zoon

1. Taxi Marcel Transport en Zoon verbindt zich ertoe om de goederen te vervoeren van de overeengekomen laadplaats tot aan de overeengekomen losplaats en vice versa op het tijdstip en de wijze vermeld in de overeenkomst.

2. Taxi Marcel Transport en Zoon zal geschikte voertuigen inzetten voor het vervoer van de goederen en verbindt zich ertoe om de goederen af te leveren op bestemming zoals bepaald in de overeenkomst, binnen de overeengekomen termijn, in de uiterlijke staat waarin zij de goederen heeft ontvangen.

3. Het door afzender aangegeven gewicht wordt door Taxi Marcel Transport en Zoon niet erkend en levert geen bewijs tegen haar, tenzij de verificatie zoals vermeld in art. 8 par. 3 C.M.R. heeft plaats gehad en is vermeld in de vrachtbrief.

VI. Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. De opdrachtgever verbindt zich ertoe voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst in zijn transportdracht aan Taxi Marcel Transport en Zoon alle nuttige en noodzakelijke info te verschaffen terzake te vervoeren goederen. Onder aan te leveren info door opdrachtgever wordt minimum verstaan: type goederen/lading, douanestatus, laadplaats, losplaats, omschrijving van de aard van de goederen, wijze van stuwing, gewicht, aantal colli en de datum waarop de goederen moeten ingeleverd zijn. In geval van een ADR-transport dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat al de nodige ADR documenten aan Taxi Marcel Transport en Zoon worden overhandigd.

2. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de onbelemmerde en veilige toegang van Taxi Marcel Transport en Zoon tot de laad- en losplaats, dit ongeacht of de opdrachtgever eveneens de afzender of de geadresseerde is. Taxi Marcel Transport en Zoon is niet gehouden tot een voorafgaandelijk onderzoek van de staat van de laad- en losplaats. De opdrachtgever staat er voor in dat de laad- en losplaats veilig en gemakkelijk bereik- en berijdbaar is.

3. De opdrachtgever stelt de te vervoeren goederen ter beschikking van Taxi Marcel Transport en Zoon op de overeengekomen laadplaats en tijdstip. De afzender is uitsluitend verantwoordelijk om de goederen te voorzien van het juiste en professioneel aanvaardbaar verpakkingsmateriaal evenals hijs-, aanslag-, vijzel- en sjorpunten die afdoende stevig zijn voor het uit te voeren vervoer.

4. Taxi Marcel Transport en Zoon neemt nooit de verbintenis op zich om de goederen te lossen, te laden en daarin enige assistentie te bieden. Indien toch enige assistentie gebeurt door een aangestelde of onderaannemer van Taxi Marcel Transport en Zoon, gebeurt deze assistentie volledig onder het gezag en toezicht van de afzender of de geadresseerde.

5. Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst een waarborg moet worden afgegeven ten gunste van enige derde, zal dit geschieden door de opdrachtgever, voor zijn risico en kosten.

6. De aangestelden van Taxi Marcel Transport en Zoon kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die Taxi Marcel Transport en Zoon verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft:

• de waarde van de goederen die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of nog van beschadiging;

• de afleveringstermijnen;

• de remboursementsinstructies;

• een bijzondere waarde of bijzonder belang bij de aflevering.

Aangestelden van Taxi Marcel Transport en Zoon zijn evenmin gemandateerd om instructies of verklaringen te aanvaarden die Taxi Marcel Transport en Zoon verbinden met betrekking tot gevaarlijke goederen of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.

VII. Staat van de te vervoeren Goederen

1. De te vervoeren goederen worden ontvangen in de staat waarin ze verkeren. Taxi Marcel Transport en Zoon is enkel gehouden de goederen na te kijken op manifest zichtbare gebreken aan de uiterlijke staat ervan. Taxi Marcel Transport en Zoon draagt geen enkele verantwoordelijkheid terzake de inwendige staat en terzake verborgen non-conformiteit van de te vervoeren goederen, ook al wordt het tegendeel vermeld in de transportopdracht van de opdrachtgever.

2. Ingeval van weigering van de goederen door de afzender blijft de vrachtprijs onverminderd

verschuldigd.

3. In het geval de goederen verpakt zijn in kisten, balen, fusten of ondoorschijnende verpakking, worden deze in ontvangst genomen door Taxi Marcel Transport en Zoon zonder onderzoek naar inhoud en de staat van de goederen. In dergelijk geval is het beding ‘said to contain’ van rechtswege van toepassing.

4. In geval van overbelading van het voertuig van Taxi Marcel Transport en Zoon (op de assen of op het totaalgewicht) veroorzaakt door een slechte lading en/of stuwing van de te vervoeren goederen of een overschrijding van het totaalgewicht, zal de opdrachtgever alle daaruit voortvloeiende economische schade (inclusief boetes wegens overbelading) en/of schade aan het voertuig vergoeden aan Taxi Marcel Transport en Zoon.

VIII. Leveringstermijnen

Taxi Marcel Transport en Zoon zal de goederen op de laadplaats ophalen en op de losplaats afleveren binnen de in de overeenkomst opgegeven leveringstermijnen, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het CMR-verdrag.

IX. Vrachtprijs

1. Berekening van de Vrachtprijs

De vrachtprijs wordt vermeld in de overeenkomst, exclusief BTW.

In de vrachtprijs zijn 0,25 uur laden en 0,25 uur lossen inbegrepen voor bestelwagen en meubelbak, 0,5 uur laden en 0,5 uur lossen inbegrepen in geval van vrachtwagens. In de

vrachtprijs zijn 1 uur laden en 1 uur lossen inbegrepen in geval van trekker-oplegger.

Indien het laden of lossen deze uren overstijgt, is de opdrachtgever voor deze bijkomende uren

of wachturen een supplement verschuldigd aan Taxi Marcel Transport en Zoon. Wachturen worden

aangerekend aan een tarief van 12,50 Euro per begonnen schijf van 15 minuten. Wachturen kunnen worden bewezen met alle middelen van recht en tijdsregistratie zoals o.m. GPS, tachograaf, boordcomputergegevens.

Behoudens andersluidende bepalingen in de overeenkomst omvat de vrachtprijs enkel transporten die worden uitgevoerd tijdens de normale werkweek. Voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen wordt er een toeslag aangerekend, zoals bepaald in de overeenkomst.

2. Omvang van de Vrachtprijs

De vrachtprijs is inclusief de verzekering voorzien in overeenstemming met de bepalingen van het CMR-verdrag, doch exclusief de kosten voor haven-, kaaigelden, andere kosten van derden en alle andere lasten, belastingen, taksen, heffingen of rechten - hierin inbegrepen maar niet beperkt tot de kilometerheffing en milieubijdrage - die door enige overheid of andere instanties gevorderd worden naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, zelfs in het geval dat deze kosten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst nog niet gekend of van toepassing waren.

3. Aanpassing Vrachtprijs

De Vrachtprijs is aanpasbaar op basis van:

• de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg zoals opgemaakt door de vzw ITLB ( Instituut Wegtransport en Logistiek België) en maandelijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; en

• de evolutie van de officiële maximumprijzen van diesel 10ppm zoals gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Economie of de evolutie van de prijzen van alternatieve energiebronnen.

Deze prijsaanpassingen worden automatisch toegepast op lopende overeenkomsten en worden gefactureerd naast en bovenop de initiële vrachtprijs.

4. Wachturen op Laad- en/of Losplaats

Wanneer Taxi Marcel Transport en Zoon wordt geconfronteerd met bijkomende wachturen op laad- en/of losplaats, bovenop de tijd voorzien in artikel IX.1, ingevolge omstandigheden die niet aan Taxi Marcel Transport en Zoon te wijten zijn, zullen deze wachturen integraal aan de opdrachtgever worden doorgerekend op de wijze zoals vermeld onder IX.1 .

Onder ‘omstandigheden die niet aan Taxi Marcel Transport en Zoon te wijten zijn’, wordt o.m. verstaan:

• douanecontrole;

• ontbrekende of foutieve boekingsgegevens;

• wachttijd ingevolge niet beschikbaarheid van de goederen;

• wachttijd ten gevolge van controle van de goederen en/of vaststellen van eventuele schade;

• wachttijd ingevolge drukte op laad-en/of losplaats

Alle hiermee gepaard gaande kosten terzake zijn ten laste van opdrachtgever.

5. Annulatie

In geval van eenzijdige annulatie van de overeenkomst door opdrachtgever, is opdrachtgever hierna volgende vergoeding van rechtswege, zonder voorafgaande aanmaning en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst verschuldigd:

• Ingeval van annulatie tot de dag voordat de overeenkomst moet worden uitgevoerd: 75% van de vrachtprijs is verschuldigd;

• Ingeval van annulatie van de overeenkomst op de dag van uitvoering: 100% van de vrachtprijs is verschuldigd.

Voormelde vergoedingen zijn verschuldigd onverminderd het recht van Taxi Marcel Transport en Zoon om haar werkelijk geleden schade te vorderen, indien deze groter is dan deze forfaitaire vergoeding. Taxi Marcel Transport en Zoon kan van voormelde vergoeding afzien indien een door opdrachtgever geannuleerde overeenkomst wordt vervangen mits schriftelijk akkoord van Taxi Marcel Transport en Zoon, door een gelijkwaardige nieuwe overeenkomst.

X. Betalingsvoorwaarden en -modaliteiten

1. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de vrachtprijs, zelfs indien hij Taxi Marcel Transport en Zoon verzoekt deze te innen bij de geadresseerde.

2. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, zijn alle facturen van Taxi Marcel Transport en Zoon contant betaalbaar te Herentals (België), in Euro en binnen 30 dagen na de factuurdatum.

Het factuurbedrag is netto betaalbaar.

3. Indien de opdrachtgever binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum geen omstandige en gemotiveerde opmerkingen, klachten of protest uit, wordt de factuur geacht onherroepelijk en voorbehoudloos te zijn aanvaard door de opdrachtgever. Klachten geuit 10 kalenderdagen na factuurdatum door de opdrachtgever of later, zijn niet toelaatbaar.

4. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle overeenkomsten tussen hen één geheel vormen en dat alle te vervoeren goederen die door de opdrachtgever aan Taxi Marcel Transport en Zoon worden of zullen worden toevertrouwd als pand dienen ter betaling van de schuldvorderingen van Taxi Marcel Transport en Zoon opzichtens opdrachtgever. Taxi Marcel Transport en Zoon is ten dien einde gerechtigd haar retentierecht uit te oefenen op de te vervoeren goederen.

5. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur :

• is het bedrag of het nog te betalen saldo van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd;

• zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot toepassing van een verwijlinterest van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldag, maandelijks van rechtswege, onmiddellijk en zonder aanmaning kapitaliseerbaar;

• zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling eveneens aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog te betalen saldo, met een minimum van 65,- Euro.

Verder vervallen in dergelijk geval alle aan opdrachtgever toegestane betalingsfaciliteiten en worden alle overige openstaande schuldvorderingen, al dan niet reeds gefactureerd en nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar.

6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om sommen, kosten en/of facturen die Taxi Marcel Transport en Zoon aan opdrachtgever verschuldigd zou zijn, te compenseren met de vrachtprijs en facturen uitgaande van Taxi Marcel Transport en Zoon, tenzij mits uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxi Marcel Transport en Zoon.

XI. Beëindiging van de Overeenkomst

1. Omstandigheden die een onmiddellijke beëindiging van een Overeenkomst door Taxi Marcel Transport en Zoon rechtvaardigen:

Taxi Marcel Transport en Zoon heeft het recht elke overeenkomst met opdrachtgever onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder voorafgaande rechterlijke toestemming en van rechtswege te beëindigen indien één van volgende omstandigheden zich voordoet:

• overlijden opdrachtgever;

• aanvraag of vordering tot of vaststelling van faillissement, aanstelling van een voorlopige bewindvoerder of gerechtsmandataris, onbekwaamverklaring of elke gelijkaardige toestand of procedure, vereffening van opdrachtgever;

• elke andere vorm van samenloop van schuldeisers die de opdrachtgever treft;

• elke andere indicatie van kennelijk onvermogen van de opdrachtgever.

Dergelijke beëindiging wordt aan de opdrachtgever of aan zijn rechtsopvolgers schriftelijk gemeld zonder dat opdrachtgever gerechtigd is enige schadevergoeding van Taxi Marcel Transport en Zoon terzake te vorderen.

2. Beëindiging wegens contractuele tekortkoming

Wanneer de opdrachtgever in gebreke is bij de uitvoering van de overeenkomst, heeft Taxi Marcel Transport en Zoon het recht om onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling een einde te stellen aan de overeenkomst of aan een specifieke transportopdracht. Taxi Marcel Transport en Zoon zal schriftelijk aan de opdrachtgever melden dat zij van deze mogelijkheid gebruik maakt. Alle kosten verbonden aan deze ontbinding zullen gedragen worden door de tekortkomende opdrachtgever, zonder dat deze laatste gerechtigd is enige schadevergoeding te eisen.

3. Forfaitaire schadevergoeding

Indien Taxi Marcel Transport en Zoon een einde stelt aan de overeenkomst wegens een contractuele tekortkoming van de opdrachtgever, heeft Taxi Marcel Transport en Zoon van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de vrachtprijs, onder voorbehoud van het recht op een hogere schadevergoeding mits bewijs door Taxi Marcel Transport en Zoon van een grotere reële schade.

XII. Contractuele aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de deugdelijke, tijdige en volledige uitvoering van zijn verbintenissen volgens de overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving, zowel ten aanzien van Taxi Marcel Transport en Zoon als ten aanzien van derden. De opdrachtgever vergoedt integraal de volledige schade, winstderving en alle overige nadelige gevolgen, voorzienbaar of onvoorzienbaar, die Taxi Marcel Transport en Zoon of derden ondergaan of ondervinden en die rechtstreeks of onrechtstreeks gegrond zijn op fouten, vertragingen en overige contractuele wanprestaties toerekenbaar aan de opdrachtgever. Hij vrijwaart Taxi Marcel Transport en Zoon voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen indien de goederen of het vervoer van de goederen schade berokkenen aan derden of aan Taxi Marcel Transport en Zoon of haar aangestelden. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de correctheid en de volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Hij zal aldus volledig aansprakelijk worden gesteld indien door de niet-correctheid of onvolledigheid van de door hem verstrekte informatie schade is veroorzaakt aan de goederen, Taxi Marcel Transport en Zoon of aan derden, hierin inbegrepen mogelijke boetes. De opdrachtgever is verplicht Taxi Marcel Transport en Zoon te vrijwaren voor alle gevolgen van schade veroorzaakt door de niet-correctheid of onvolledigheid van de door hem verstrekte informatie.

De opdrachtgever vrijwaart Taxi Marcel Transport en Zoon tegen alle vorderingen van derden tot vergoeding van de schade dewelke door de goederen of door het vervoer van de goederen aan derden zou zijn berokkend, indien de opdrachtgever hierbij een contractuele of andere tekortkoming heeft begaan.

2. Aansprakelijkheid van Taxi Marcel Transport en Zoon

De aansprakelijkheid van Taxi Marcel Transport en Zoon is, zowel qua aard als qua omvang, voor wat betreft de schade aan goederen strikt beperkt tot de bepalingen van het CMR-verdrag, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk bepaald. Taxi Marcel Transport en Zoon is derhalve niet aansprakelijk voor andere of indirecte schade of verlies die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geleden door de opdrachtgever, ongeacht de oorzaak hiervan, of voor schade van een grotere omvang, dan de aansprakelijkheid opgelegd door het CMR-verdrag.

Taxi Marcel Transport en Zoon is bevrijd van aansprakelijkheid in geval van overmacht, evenals in ieder geval van hinder of schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door weersomstandigheden, natuurrampen (storm, mist, blikseminslag, overstroming, ijsgang etc ), overheidsmaatregelen, oproer, staking, lockout, stoornissen in het verkeer, brand, explosie, sluiting of oponthoud bij grensposten, oponthoud in stations of toldiensten, onvoorzienbare defecten aan de vervoersmiddelen, diefstal, vandalisme, daden van derden enz. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Taxi Marcel Transport en Zoon beperkt tot hetgeen effectief en daadwerkelijk zal worden vergoed binnen het kader van de verzekering vermeld in artikel XIII van deze Algemene Voorwaarden.

XIII. Verzekeringen

1. Taxi Marcel Transport en Zoon heeft een verzekering afgesloten ter dekking van haar aansprakelijkheid als vervoerder voor schade aan de toevertrouwde goederen zoals bepaald in de bepalingen van het CMR-verdrag.

2. Taxi Marcel Transport en Zoon heeft vervolgens nog een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij een in België gevestigde eersterangsverzekeraar. Op eerste verzoek kan aan de opdrachtgever een verzekeringsattest worden bezorgd. Dit attest bevat algemene informatie m.b.t. de door Taxi Marcel Transport en Zoon afgesloten burgerlijke aansprakelijkheidspolis.

3. De vrijstelling en de niet-gedekte risico’s zijn in alle geval voor rekening van de opdrachtgever. Taxi Marcel Transport en Zoon exonereert zich expliciet voor elke schade die het door de verzekering uitgekeerde bedrag overstijgt.

XIV. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomst(en) tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

2. Alle geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en overeenkomst(en) tussen partijen, zijn onderworpen aan de rechtsmacht en bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.

bottom of page